Kategoriarkiv: Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde i Kulturbeholderen

Referat af bestyrelsesmøde i Kulturbeholderen, fredag d. 19. februar 2016 kl. 15, på Orø Kro

Dagsorden:
1: Deltagere
1: Steen Langvad, Ole Nielsen, Osvald Laursen, Ole Brinkmann og Birte Elzer
2: Godkendelse af dagsorden og referat 2: Dagsorden udført af OL blev godkendt
Referat udsendt pr. mail. Ingen bemærkninger.
3: Regnskab 3: ON fremlagde regnskab for 2015
4: Generalforsamling 4: Der er udsendt indkaldelse til 38 medlemmer om generalforsamlingen den 6.marts.
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5a: Ekstra låge 5a: Klaplåge for kørestolsbrugere mm etableres ved siden af eksisterende låge.  Udføres af SL evt. m hjælp til stolpehul fra Bo.
5b: Stakit rettes op 5b: Udføres af ON og OL
5c: Kulturpark 5c: Der lægges 20 fliser,  50×50 til foreløbig 5 pladser.
Indhegning opsættes af ON og OL
OL går videre med projekt kæmpesten fra det nedlagte mejeri.
5d: Sand på sti til bakken 5d: Erik fra Enghavegård fræser stien.
5e: Rengøring i Kulturbeholderen 5e: ON og OL aftaler en dag for rengøring.
6. Arrangementer i sommer 6. Ingen forslag. Der tænkes over forslag til næste møde.
Der er ArtFestival 8.-9.-10 juli, hvor man kan forvente besøg i Kulturbeholderen.
7. Eventuelt Henvendelse om reklame på Ø-Cykel. Steen undersøger pris.
Det blev oplyst at Mogens fra Næsby reparerer utætheden på Kulturbeholderens tag.
Kulturbeholderen deltager i Beboerforeningens foreningsmarked. Dato ikke fastlagt endnu.
Birte forsøger opdatering af hjemmesiden.

Generalforsamling, 6. marts 2016

KulturBeholderen Margrethebakken

Afholder generalforsamling på Orø kro

Søndag den 6. marts 2016 kl. 14.00.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse, på valg er Ole Nielsen.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er Birte Elzer.
 8. Valg af revisor, på valg er Ole Brinkmann.
 9. Eventuelt

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til.

Herefter vil bestyrelsen fortælle om planer med at opføre en Kulturpark nær KulturBeholderen og øvrige aktiviteter i fremtiden.

P.S. Efter generalforsamlingen er der kaffe med prinsegemalens lagkage, hvor foreningen og Orø kro er værter.

Bestyrelsen

Regnskab 2015

KulturBeholderen Regnskab 2015
Indtægt kr. Udgift kr.
 

Entré i KulturBeholderen

11.637,50

 
Medlems kontingent

3.800,00

Vanførefonden tilskud til stianlæg

61.883,75

Sparekassen Sjælland tilskud skilte

6.000,00

Renter fra pengeinstitut

44,18

 

Dong el

  1.295,77
Bramnæs skiltecenter, skilte og plakater

11.400,00

Diverse materialer

862,55

It webhotel

1.299,00

Stole

2.827,55

Foldere/bruchure

6.500,00

Etablering af gangsti

61.883,75

T-shirt

1.700,00

 

I alt

83.365,43

87768,62

Bankbeholdning 1/1 2015

13.861,09

Bankbeholdning 31/12 2015

9.457,90

 
Balance

97.226,52

97.226,52 

Generalforsamling 22. marts 2015

KulturBeholderen Margrethebakken

Generalforsamling

Søndag d. 22. marts 2015 kl. 14, på Orø Kro

14 medlemmer var mødt op.

 1. Valg af dirigent: John Weygaard blev valgt
 2. Bestyrelsens beretning:
  Formanden Steen Langvad aflagde beretning (se vedlagte) som blev godkendt.
  Henrik Person roste de forskellige arrangementer.
  Ib Ballisager foreslog at bestyrelsen kunne søge om flere midler til f.eks. handikapstien.
 3. Regnskab: Kassereren Ole Nielsen forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.
 4. Forslag: Ingen indkommende.
 5. Kontingent: Det årlige medlemskontingent blev vedtaget uændret til kr. 100.-
 1. Valg: På valg var Steen Langvad og Osvald Laursen, som begge blev enstemmigt genvalgt.
 2. Valg af suppleant: Bestyrelsen foreslog Birte Elzer, som blev enstemmigt valgt til bestyrelsens suppleant.
 1. Revisor: På valg var Ole Brinkmann, som blev enstemmigt genvalgt.
 2. Eventuelt: Under eventuelt blev der ivrigt diskuteret forskellige fremstød (PR) og arrangementer i KulturBeholderen.

Mødet blev afsluttet med en tak til dirigenten John Weygaard.

Derefter vandrede alle deltagere op i KulturBeholderen, hvor Ole Nielsen på en meget underholdende måde fortalte historien om Margrethe den 1’s besøg på Margrethebakken og om pigen Margrethe der fandt Orø korset.

Referat v Osvald Laursen
23 marts 2015

Referatet som PDF

Arrangementer 2015

Søndag d. 22. marts kl. 14

Generalforsamling på Orø Kro

Søndag d. 24. maj kl. 15

Sang og musik v/ Alvilda Reiter Jakobsen

Lørdag d. 13. juni kl. 15

Historiefortælling v/ Trine

Lørdag d. 11 juli

kl. 15

Sang og Musik v/ John Vestergaard

Lørdag d. 1. august

kl. 15

Foredrag om fjordbade v/ Simon Bordal

Onsdag d. 23. december

kl. 15

Glögg & Æbleskiver v/ Orø Kro

kb1kb2kb3kb4kb5kb6

Foto: Ib Ballisager

Fotos: Ib Ballisager