Tag-arkiv: Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling 22/3 2019

KulturBeholderen

afholder generalforsamling i Orø Forsamlingshus

fredag den 22. marts 2019 kl. 19.00.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse, på valg er Osvald Lauersen, Steen Langvad (tager mod genvalg).
 7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er Johnna Rasmussen (modtager genvalg).
 8. Valg af revisor, på valg er Joan Pihlman (modtager genvalg). Valg af revisorsuppleant Preben Madsen (modtager genvalg)
 9. Eventuelt.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til. Gode forslag modtages gerne.

P.S. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og lagkage.

Vi slutter mødet af med, at Ole Nielsen fortæller en lille historie, om en fiskerdrengs oplevelser, om livet ved Orø havn i slutningen af 1890erne. Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamling 28/3 2018

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse, på valg er Ole Nielsen (tager mod genvalg).
 7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er Johnna Rasmussen (modtager genvalg).
 8. Valg af revisor, på valg er Joan Pihlman (modtager genvalg).
 9. Eventuelt.

       Steen bød velkommen

Ad.1

Ib Ballisager blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel ifølge vedtægterne

Ad.2

Steen Bendt Langvads beretning om foreningen:

Jeg vil starte med at sige at Fredningsnævnet har godkendt stianlæg, rækværk og skulpturhave i nuværende form, rækværket skal dog males i dæmpet almuegrøn. Dette er blevet udført af medlemmer og bestyrelse.

Der har – som de forrige år – været mange besøgende. Kroens konkurs har ikke kunnet mærkes i entreindtægterne.

Vi har ikke haft møde med den nye ejer af kroen omkring parkering og adgang gennem kroens gård. Endvidere arrangementer ved kulturbeholderen, men det er også meget nyt.

Der har været forskellige event i løbet af året. Orø-historier som både trubadur og viser var en stor succes. Ligeledes var julearrangementet med gløgg og æbleskiver samt neglebidende julehistorier med sang af Orøkoret. Dette arrangement tiltrak 50 personer.

Bestyrelsen ser frem til mange besøgende i indeværende år og forhåbentlig flittigt brug af skattekisten og MobilePay.

Angående flagpladsen er vi afventende, men spændte. Det skal også lige nævnes at der er bestilt nye større og bedre skilte til Margrete den 1. og udsigtspunktet.

Ad.3

Ole Nielsen forelagde foreningens regnskab for 2017 for generalforsamlingen som viste et mindre underskud på kr. 480,00. Bankbeholdningen pr. 31.12.2017 er på kr. 9.911,00.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad. 5

Kontingent blev vedtaget til kr. 100,00 for det kommende år.

Ad. 6

På valg var Ole Nielsen, som blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog herudover at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer.

Bestyrelsen foreslog at Merete Grøndahl og Susanne Belling Nielsen vælges til bestyrelsen. De blev enstemmigt valgt.

Ad 7

På valg som bestyrelsessuppleant var Johnna Rasmussen, som blev genvalgt.

Ad 8

På valg som revisor blev Joan Pihlman valgt.

Nyvalgt som revisorsuppleant blev Preben Madsen

Ad 9

Sammen med udsendelse af referat vil Ole Nielsen annoncere om hjælp til maling og rengøring af Kulturbeholderen.

Der vil blive udsendt mail med oplysning om dato med mere. Generalforsamlingen blev afsluttet med at Ib Ballisager viste en billedserie at dronningens og prinsgemalens besøg på Orø i 2013

Referat af bestyrelsesmøde i Kulturbeholderen

Referat af bestyrelsesmøde i Kulturbeholderen, fredag d. 19. februar 2016 kl. 15, på Orø Kro

Dagsorden:
1: Deltagere
1: Steen Langvad, Ole Nielsen, Osvald Laursen, Ole Brinkmann og Birte Elzer
2: Godkendelse af dagsorden og referat 2: Dagsorden udført af OL blev godkendt
Referat udsendt pr. mail. Ingen bemærkninger.
3: Regnskab 3: ON fremlagde regnskab for 2015
4: Generalforsamling 4: Der er udsendt indkaldelse til 38 medlemmer om generalforsamlingen den 6.marts.
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5a: Ekstra låge 5a: Klaplåge for kørestolsbrugere mm etableres ved siden af eksisterende låge.  Udføres af SL evt. m hjælp til stolpehul fra Bo.
5b: Stakit rettes op 5b: Udføres af ON og OL
5c: Kulturpark 5c: Der lægges 20 fliser,  50×50 til foreløbig 5 pladser.
Indhegning opsættes af ON og OL
OL går videre med projekt kæmpesten fra det nedlagte mejeri.
5d: Sand på sti til bakken 5d: Erik fra Enghavegård fræser stien.
5e: Rengøring i Kulturbeholderen 5e: ON og OL aftaler en dag for rengøring.
6. Arrangementer i sommer 6. Ingen forslag. Der tænkes over forslag til næste møde.
Der er ArtFestival 8.-9.-10 juli, hvor man kan forvente besøg i Kulturbeholderen.
7. Eventuelt Henvendelse om reklame på Ø-Cykel. Steen undersøger pris.
Det blev oplyst at Mogens fra Næsby reparerer utætheden på Kulturbeholderens tag.
Kulturbeholderen deltager i Beboerforeningens foreningsmarked. Dato ikke fastlagt endnu.
Birte forsøger opdatering af hjemmesiden.

Generalforsamling, 6. marts 2016

KulturBeholderen Margrethebakken

Afholder generalforsamling på Orø kro

Søndag den 6. marts 2016 kl. 14.00.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse, på valg er Ole Nielsen.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er Birte Elzer.
 8. Valg af revisor, på valg er Ole Brinkmann.
 9. Eventuelt

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til.

Herefter vil bestyrelsen fortælle om planer med at opføre en Kulturpark nær KulturBeholderen og øvrige aktiviteter i fremtiden.

P.S. Efter generalforsamlingen er der kaffe med prinsegemalens lagkage, hvor foreningen og Orø kro er værter.

Bestyrelsen