Referat fra generalforsamling 28/3 2018

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Eventuelle forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
  6. Valg af bestyrelse, på valg er Ole Nielsen (tager mod genvalg).
  7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er Johnna Rasmussen (modtager genvalg).
  8. Valg af revisor, på valg er Joan Pihlman (modtager genvalg).
  9. Eventuelt.

       Steen bød velkommen

Ad.1

Ib Ballisager blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel ifølge vedtægterne

Ad.2

Steen Bendt Langvads beretning om foreningen:

Jeg vil starte med at sige at Fredningsnævnet har godkendt stianlæg, rækværk og skulpturhave i nuværende form, rækværket skal dog males i dæmpet almuegrøn. Dette er blevet udført af medlemmer og bestyrelse.

Der har – som de forrige år – været mange besøgende. Kroens konkurs har ikke kunnet mærkes i entreindtægterne.

Vi har ikke haft møde med den nye ejer af kroen omkring parkering og adgang gennem kroens gård. Endvidere arrangementer ved kulturbeholderen, men det er også meget nyt.

Der har været forskellige event i løbet af året. Orø-historier som både trubadur og viser var en stor succes. Ligeledes var julearrangementet med gløgg og æbleskiver samt neglebidende julehistorier med sang af Orøkoret. Dette arrangement tiltrak 50 personer.

Bestyrelsen ser frem til mange besøgende i indeværende år og forhåbentlig flittigt brug af skattekisten og MobilePay.

Angående flagpladsen er vi afventende, men spændte. Det skal også lige nævnes at der er bestilt nye større og bedre skilte til Margrete den 1. og udsigtspunktet.

Ad.3

Ole Nielsen forelagde foreningens regnskab for 2017 for generalforsamlingen som viste et mindre underskud på kr. 480,00. Bankbeholdningen pr. 31.12.2017 er på kr. 9.911,00.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad. 5

Kontingent blev vedtaget til kr. 100,00 for det kommende år.

Ad. 6

På valg var Ole Nielsen, som blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog herudover at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer.

Bestyrelsen foreslog at Merete Grøndahl og Susanne Belling Nielsen vælges til bestyrelsen. De blev enstemmigt valgt.

Ad 7

På valg som bestyrelsessuppleant var Johnna Rasmussen, som blev genvalgt.

Ad 8

På valg som revisor blev Joan Pihlman valgt.

Nyvalgt som revisorsuppleant blev Preben Madsen

Ad 9

Sammen med udsendelse af referat vil Ole Nielsen annoncere om hjælp til maling og rengøring af Kulturbeholderen.

Der vil blive udsendt mail med oplysning om dato med mere. Generalforsamlingen blev afsluttet med at Ib Ballisager viste en billedserie at dronningens og prinsgemalens besøg på Orø i 2013

Dette indlæg blev udgivet i Ikke-kategoriseret den af .